Kas on võimalik tantsides muusikaga üheks saada?

Improvisatsiooni võlu ja keerukus

Kalila

Kalila. Foto: Rene Pringi.

Kalila. Foto: Rene Pringi.

Improvisatsioon kui nähtus tantsus on iseenesest väga huvitav teema. Idamaine tants on  algupäraselt olnud improvisatsiooniline tants ja selle kui väga vana tantsustiili juurte säilimine  ning teadlikkus selle ajaloost on oluline. Praegust  hetkeolukorda idamaise tantsu  maastikul vaadates tundub, et toimub improvisatsioonist kaugenemine.

Improvisatsiooni temaatika on vastakaid tundeid tekitav teema. See võib olla väga meeldiv kogemus, kuid eriti alguses tunduda ka ületamatu raskusena. Samuti tekitab improvisatsiooni teema ka idamaise tantsu maailmas erinevaid küsimusi.

Mida peame üldse silmas improvisatsiooni all?

Improvisatsioon – ette valmistamata midagi tegema, ettekandmisel looma. Improviseeritud liikumisest lähtudes võib öelda, et tegevus on vaba, spontaanne, ettekavatsematu, sundimatu, impulsiivne, mitteharjutatud, planeerimata, eelnevalt mitte välja mõeldud. See võib olla ajendatud mõjutajast, mis võib olla verbaalne ülesanne, muusika või teise inimese või grupi käitumine.

Struktureeritud improvisatsioon – eelpool kirjeldatud tegevus, kuid planeeritud struktuuri, pidepunktide või kokkulepitud aspektidega. See on segu teadlikutest valikutest ja spontaansest reaktsioonist. See hõlmab püsivat kontsentreerumist ja täielikku vabakslaskmist.

Rääkides improvisatsioonist idamaises tantsus ei saa üle ega ümber baladist. Baladi mõiste all peame silmas improviseeritud soolotantsu, mis on levinud Lähis-Idas, sealhulgas eelkõige Egiptuses. Paljud kirjeldused araabia tantsudest 1860.-1870. aastatest väidavad, et populaarseimaks tantsuks oli improviseeritud naiste soolotants baladi. Baladit, mida vahel nimetatakse ka raks baladiks (raks – araabia keeles tants, baladi – araabia keeles maa/riik) peetakse tänapäeval tuntud idamaise tantsu otseseks eelkäijaks. Mitmeid sajandeid oli baladit tantsitud pidulikel sündmustel lõbu pärast ja kodus, perekonna keskel.

Kuidas aga muutus idamaise tantsu algupärane improvisatioonilisus ja toimus sellest kaugenemine?

Kõrgklass pööras selja oma põlistele kunstivormidele ja  peale Nasseri (Egiptuse poliitik ja president 1956-1970) 1952. aasta revolutsiooni tuldi valitsuse abiga lagedale egiptuse kultuuri uue tõlgendusega. Just selles kontekstis lõid Mahmoud Reda ja tema arvukad jäljendajad uue egiptuse rahvatantsusugemetga tantsužanri – tantsu-uurijate terminoloogias ka „leiutatud traditsiooni“, mis sobis koloniseeritud kõrgemale ja uhkemale kesk- ja kõrgklassile.

Selles uues „leiutatud traditsioonis“ oli pea kaotatud improvisatsiooniline ja traditsiooniline aspekt. Tantsudest kõrvaldati sobimatud ja liialt väljakutsuvalt mõjuvad liigutused ning tugevalt tungis sisse näiteks balletitehnika. Ka pärimuslikud tantsud maapiirkondadest seati lavadele sobivateks ning neist kaoti iseloomulik improvisatsiooniline element, et sobida rohkem tollase publiku ootustega.

Tänapäeval lisatakse idamaisesse tantsu tihti aina enam läänelikku esteetikat, et mõjuda publikule, kes aina rohkem sellist rõhutatud meelelahutuslikkust ootab. Sarnast nähtust või täheldada ka idamaise tantsu treeningtundides, sest see sobib nn lääne tarbija/tantsuharrastja ootustega.

Üheks olulisimaks idamaise tantsu improvisatsiooni põhimõtteks ongi muusika ja selle meeleolu ja/või sõnumi interpreteerimine. Seega üks oluline punkt improvisatsiooni valdamiseks on ka pillide tundmine.

Lisaks pillide ja muusika tundmisele peaks tantsija mingil määral (vastavalt oma tasemele ning eesmärkidele) orienteeruma Lähis-Ida muusikas ja tantsuvormides. Lisaks klassikalisele kõhutantsule ehk raks sharki´le eristatakse mitmeid kaasaegsemaid kui ka folkloorseid stiile nagu näiteks shaaby, baladi, saidi, melaya leff, khaleegi jne.

Enamus liigutustel idamaises tantsus on oma iseloom. Näiteks puusakuku, puusalöögid, tvistid ja rinnakukud on teravad, puusakaheksad, puusaringid, kõhulained ja rinnaringid on sujuvad/voolavad. Kõige rohkem varieeruvust leitakse tavaliselt väristustes, mis võivad iseloomult olla kas peenikesed ja teravad või suured ja pehmed. Tegelikult saaks aga erinevaid kvaliteete rakenda kõikidele idamaise tantsu elementidele/liigutustele. Ka puusakukut on võimalik teha näiteks pehmelt ning improviseerimiseks oleks hea proovida uurida erinevaid liigutusi ja nende tavalisemaid ning teistsugusemaid kvaliteete.

Improviseeritud liikumine ei eelda tegelikult mingit eelnevat treeningut ning iga inimene oskab loomulikult mingil määral näiteks muusika või mõne muu stiimuli mõjul liikuda. Improvisatsiooni eesmärgiks ei ole niivõrd liikumine iseenesest, vaid ülesandeks ja ideeks on pigem liikumise ja selle erinevate võimaluste uurimine. Niimoodi saab õppida liikumist varieerima, võimendama, laiendama ja ka erinevaid lahendusi leidma.

Omalt poolt sooviksin kõigile julget pealehakkamist ja improvisatsiooniga katsetamist, et enda tantsuellu veelgi rohkem värve luua!

Käesolev artikkel põhineb Tallinna Ülikoolis minu koreograafia eriala bakalaureuseõpingute II kursuse jooksul valminud seminaritööl pealkirjaga „Improvisatsioon idamaises tantsus treeningtundide näidetel eestis“. Oma töös uurisin täpsemalt improvisatsiooni õpetamist ja sellesse suhtumist idamaise tantsu treeningtundide näidetel Eestis, lisaks andsin põhjalikuma ülevaate ka idamaise tantsu ajaloost vaadeldes eraldi just improvisatsioonilist tantsu kui ka lavatantsu. Ühe osana tööst viisin Eesti idamaise tantsu õpetajate seas läbi küsitluse, mis aitas välja selgitada nende suhtumist improvisatsiooni idamaises tantsus ning viise, kuidas improvisatsiooni õpetamisele läheneda võiks.

 

Advertisements

Melaya leff

Kalila

Ajalugu

Kalila

Kalila

Melaya on suur musta värvi ristkülikukujuline rätt, mida naised Alexandrias ja Kairos kasutasid selleks, et kodust lahkudest ja rahva sekka minnes ennast katta. Leff tähendab mähkima või ümber mässima, viidates melaya algupärasele kasutusviisile. Nii ongi see folkloortants nimeks saanud melaya leff. Melaya leff on teatraalne lavatants, mis kujutab naiste elu. Tantsus kasutatakse melayat endale tähelepanu tõmbamiseks, mis läheb vastuollu selle tegeliku kasutamispõhjusega (enda katmine rahva seas olles).

Melaya tantsu taustaks kasutatakse tavaliselt baladi muusikat. Kuigi melayat peetakse Egiptuse folkloortantsuks on selle tegelikult 60.-70. aastatel lavalaudadele toonud Mahmoud Reda. (Rohkem Mahmoud Reda kohta).

Kostüüm

Laval esinemiseks kasutatavad melayad on tihti ääristatud kuldsete või hõbedaste litritega, kuid juba on olemas ka kirjute litritega ning ka värvilisest kangast melayasid. Melaya all kantakse tavasiselt kitsamat ning lühikest erksavärvilist kleiti, mis on kaunistatud volangidega. Lisaks võib melayakleit kaunistatud olla ka pärltikandite või litritega.

Juustesse seotakse sall, mis võib olla kaunistatud tupsude (mandil või mõndades kohtades ka nimega mandihl bi uiya) või lilledega. Vahel kasutatakse musta heegeldatud näo ette käivat katet, mis jätab nähtavale vaid silmad. Ka see võib olla litritega kaunistatud. Sellist näokatet nimetatakse burr’oh või bur’a.

Jalas kantakse lahtisi, kõrge kontsaga kingi. Tänepäeval kasutavad paljud tantsijad spetsiaalseid tantsukingi, näiteks ladina-ameerika tantsudeks mõelduid.

Melaya kasutamine tantsus

Näokate ning tupsudega sall peas. Foto: http://tagir.ru/?page_id=666

Näokate ning tupsudega sall peas. Foto: http://tagir.ru/?page_id=666

Melayat kasutatakse tantsides mitmetel erinevatel viisidel, seda mässitakse ümber keha (kindlal viisil), võetakse lahti ning tehakse melayat käes hoides liigutusi, mässitakse taas ümber keha jne. Vahel mässitakse melaya ümber keha nii, et ka pea on kaetud.

Melayat võib ümber keha mässida näiteks nii: hoia melayat laiemast servast. Pane melaya selja taha nii, et selle ülemine serv oleks kohakuti sinu õlajoonega. Hoia kinni melaya ülemisest servast. Siis võta melaya parem ülemine nurk ning voldi see kokku ja pane üle keha vasaku käe alla (nii, et hoiad serva vasaku käsivarre ning keha vahel). Vasaku käe poolelt hoia melayat ülemisest servast kinni ning viska see üle vasaku küünarvarre.

Videod

Mahmoud Reda melaya koreograafia

Sahar Group esitamas kelmikat melaya koreograafiat

Jamilah esitamas soolot melayaga

 

 

Kasutatud materjal

http://www.bellydancegoddess.co.za/history.htm

http://www.jasminjahal.com/articles/01_06_folkloric.html

http://www.phoenixbellydance.co.nz/milaya-lef

http://www.azhaardance.com/instruction.html

“Idamaisel tantsul on Eestis tulevikku”

Ülevaade uurimistööst “Idamaine tants Eestis”

Kirsi Mari Lepik (Kalila)

KalilaLisaks idamaise tantsuga tegelemisele on mind alati huvitanud ka selle ajalugu ning kõik sellega seonduv, seega otsustasin kirjutada uurimistöö teemal „Idamaine tants Eestis“. Uurimistöö kirjutasin seetõttu, et muutunud on gümnaasiumite eksamisüsteem ning nüüdsest alates tuleb kõigi koolide õpilastel lisaks eksamite sooritamisele koostada ka uurimistöö.

Uurimistöö teemavalik oli minu koolis suhteliselt vaba ning teadsin kohe, et tahaksin uurimistöö teema siduda idamaise tantsuga. Algselt oli plaanis töö veidi laiemal teemal kirjutada, kuid arvestades etteantud nõudeid ning aega, tuli töö siiski väiksemamahuline. Töö koostamist alustasin juba 2012. aasta sügisel, allikaid hakkasin otsima juba varem.

Laiemalt võiks minu töö jagada kahte osasse: esimene osa, mis kirjeldab idamaist tantsu ajalugu (väga lühidalt) ning levikut Araabiamaadest väljaspoole ehk kuidas idamaine tants üldse Euroopasse ning edasi Eestisse jõudis ja idamaise tantsu ajalugu Eestis; teises osas uurisin lähemalt idamaise tantsu olukorda Eestis praegusel hetkel. Sinna kuulusid 10 Eesti idamaise tantsu stuudio analüüs, harrastajate seas läbiviidud ankeetküsimustiku vastuste analüüs, veel vaadeldi ka erinevaid Eestis aset leidvaid idamaise tantsu üritusi.

Uurimistöö eesmärkideks püstitasin idamaise tantsu alase teadlikkuse tõstmise ning üritasin välja selgitada, kas selle stiili populaarsus on kasvamas. Lisaks oli töö eesmärgiks ja lõpuks ka väga suureks väärtuseks see, et sai koostatud eestikeelne idamaise tantsu ajaloo kohta informatsiooni andev materjal, kus on jäädvustatud ka idamaise tantsu hetkeolukord. Seda just seetõttu, et eestikeelsena pole internetis väga palju infot ning ilmunud pole ka ühtegi vaid idamaist tantsu puudutavat raamatut – seega uurimistöö valmimise jaoks tuli ära teha ka mahukas tõlketöö. Loodan, et ka teistele tantsijatele pakub uurimistöö teoreetiline, ajaloost rääkiv osa uut ja huvitavat, sest ise sain töö koostamise ajal palju uut teada. Äärmiselt huvitav oli uurida ja analüüsida küsimustiku tulemusi ning kõige huvitavamaks võiks lugeda küsimusele „Mida tähendab kõhutants Sinu jaoks? Miks Sulle kõhutants meeldib? Mis Sind selle juures paelub? Mida kõhutants sulle annab?„ antud vastused. Vastata sai vabatekstina ning seetõttu anti väga erineva pikkusega ning sisuga vastuseid.

Uurimistöö põhjal võib väita, et idamaisel tantsul on Eestis tulevikku. Juurde on tulnud uusi harrastajaid, samas on tõenäoline, et idamaise tantsu harrastamist jätkatakse pikemas perspektiivis. Juurde tulnud palju väljundeid harrastajatele ning uute idamaise tantsu alaste teadmiste saamise viise – toimumas on arvukalt idamaise tantsu üritusi, haflasid, kursuseid ja festivale. Siiski võiks olemasolevate ürituste külastatavus olla veelgi suurem, sest peaaegu koju kätte tuuakse nii suurepäraseid välismaa kui Eesti õpetajaid. Teise uurimistöö eesmärgi, idamaise tantsu alase teadlikkuse tõstmise tulemusi, on raskem hinnata. Tööd lugenud ning tööga kokku puutunud inimeste teadmised idamaisest tantsust aga kindlasti suurenevad.

Edasi tahaksin idamaise tantsu teemat kindlasti uurida. Uurida võiks näiteks idamaise tantsu mainet Eestis ning võrrelda seda suhtumisega antud tantsustiili teistes riikides ning miks mitte ka Araabiamaades. Samuti oleks huvitav teada, mida ning kui palju teavad idamaise tantsuga mittetegelevad inimesed sellest stiilist ning kust need teadmised pärit on. Uurida võiks ka idamaise tantsu harrastajate taustteadmisi.

Lõpetuseks tahaksin tänada kõiki, kes on uurimistöö koostamisel abiks ja toeks olnud ning mulle kaasa elanud. Loodan, et uurimistöö lugemine on teile sama huvitav kui mulle on olnud selle koostamine.

Täispikkuses uurimistööd saab lugeda siin: http://sdrv.ms/13sGMV9